SCHOOLRAAD

 

 

INHOUDELIJK

 

De schoolraad vergadert over typische schoolproblemen. Ouders kunnen altijd bij de leden terecht.

De schoolraad heeft informatierecht over alle materies aangaande het schoolleven. Verder heeft de raad adviesbevoegdheid. De schoolraad heeft overlegbevoegdheid o.m. over het schoolreglement, het gebruik van het lestijdenpakket en instemmings- bevoegdheid over deelneming aan een pedagogische project of aan een experiment opgezet door de overheid, vakantieregeling en regeling van de vrije dagen voor de leerlingen, modaliteiten voor de organisatie van bijschoolse activiteiten.

 

 

SAMENSTELLING

 

Voorzitter : Dhr. Stefan Stuer

Leerkrachtengeleding : Mevr. Ine Bosman, Mevr. Lien Van Mechelen

Oudergeleding : Mevr. Lieve Mertens, Mevr. Femke Pieters

Lokale geleding : Mevr. Nathalie Van der Vreken, Dhr. Claude Eggermont

Vertegenwoordiger schoolbestuur : Dhr. Ludo Verbeuren

Vertegenwoordiger school : Directeur Bert